Na de coronapandemie zijn de economische vooruitzichten voor 2022 goed, dat is hoopgevend, maar tegelijkertijd is waakzaamheid nodig. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert dat de mentale weerbaarheid van veel mensen danig op de proef wordt gesteld. En hoe we werken, recreëren en voor elkaar zorgen is diepgaand veranderd.

De ambities van de provincie zijn tijdens de pandemie uiterst relevant gebleken. Onze inzet helpt om Zuid-Holland sterker en gezonder uit deze crisis te krijgen. De koers is goed, maar er moet nog veel gebeuren. De klimaatcrisis, afnemende biodiversiteit en de stijgende grondstofprijzen, om enkele hete hangijzers te noemen, vereisen scherpe keuzes van de provincie. Met een fors budget in 2022 gaan we de problemen te lijf maar voor de lange termijn kan dit nog niet doorgetrokken worden.

Zuid-Holland blijft investeren in het toekomstbestendig maken van de economie. We jagen innovatie aan, onder andere in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en de Space Campus in Noordwijk. Door te werken aan een CO 2 -arme en circulaire economie versterken we onze concurrentiepositie. We versnellen de woningbouw binnen steden en dorpen, met een groot aandeel betaalbare woningbouw. Onze ‘Vliegende Brigade’ helpt gemeenten om sneller woningbouwplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Verder verstrekken we subsidies die onrendabele projecten voor sociale huur en middenhuur vlot trekken. In onze natuur- en recreatiegebieden zijn de uitdagingen groot. Via beheer en onderhoud houden we de kwaliteit zo veel mogelijk in stand We werken hard aan de bescherming van weidevogels. En in Natura 2000-gebieden versterken we de natuur, vooral waar stikstof de natuurdoelen aantast. Ondanks al onze maatregelen zal natuurherstel nog een jarenlange inspanning vergen. We blijven investeren in het verbeteren van ons mobiliteitssysteem. ‘Smart mobility’ moet leiden tot een betere benutting. Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur (weg, water, fiets en spoor) staan in het teken van vergroten van de veiligheid. We bouwen verder aan nieuwe wegen, zoals de RijnlandRoute. We bevorderen de aanleg van laadinfrastructuur, voor elektrisch rijden én voor de binnenvaart. Het OV wordt steeds meer CO 2 -arm en we houden het zo aantrekkelijk mogelijk, ondanks minder reizigers vanwege de coronapandemie. We verbeteren het fietsnetwerk en er komen meer deelfietsen. Het vervult ons met trots dat de Neder-Germaanse Limes tot Werelderfgoed is verheven. Zuid-Holland zet zich samen met de partners ervoor in tegemoet te komen aan de eisen die UNESCO stelt. In ruimere zin blijven we geld steken in het behoud en beleefbaar maken van erfgoed.

Het college maakt in deze begroting ook keuzes voor de midden lange termijn. De noodzaak daartoe blijkt uit de laatste Kadernota. Zonder ingrijpen lopen budgetten voor natuur, cultuur, economie, gezondheid, steden en dorpen, klimaatadaptatie en energie terug, vaak vanaf 2024. In het verleden is dit veelal gefinancierd uit incidentele middelen. Een flink deel van de financiering voor deze ambities is na die tijd niet geregeld, terwijl vaak de beleidsuitvoering en bijvoorbeeld onderhoud wel structureel doorlopen. Verdere uitbreiding van onze infrastructuur brengt investeringen mee, maar ook extra kosten voor beheer en onderhoud. Ook drukken de stijgende kosten voor bouwmaterialen en arbeid op onze begroting. Gezien deze vraagstukken zullen wij de inflatiecorrectie op de Motorrijtuigenbelasting na 2021 niet langer bevriezen. De extra baten komen ten goede aan de hele begroting. Hierdoor kan dit college tot 2028 belangrijke ambities van middelen voorzien en daarmee het dalende effect iets dempen. Het gaat om opgaves die vaak een jarenlange inspanning vergen om tot resultaat te komen, waaronder natuur, energie, mobiliteit en wonen. Zuid-Holland is daarom gebaat bij de zekerheid dat hier voor langere tijd budgetten beschikbaar zijn. Uiteraard blijven er keuzes te maken, zeker vanaf 2028 als de budgetten van keuzes voor de midden lange termijn wederom aflopen. Daarom vergroten wij, conform afspraak met de Staten, het inzicht in die keuzes, bijvoorbeeld via het traject ‘Begroting In Evenwicht’. Eerste inzichten zullen bij de begroting 2023 verwerkt worden. En de definitieve uitkomsten moeten duidelijk zijn aan het einde van deze collegeperiode zodat in een nieuwe periode met deze inzichten weer keuzes kunnen worden gemaakt.

Dit college blijft in de volle breedte investeren in de Zuid-Hollandse ambities, komend jaar én verder in de toekomst. Elke dag werken we aan een beter Zuid-Holland waar het goed leven, wonen, verplaatsen en recreëren is.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
oktober 2021

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 10:03:28 met de export van 11/17/2021 09:58:19